Tota comunicació amb RAW DATA SL per qualsevol mitjà oa través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals en qualitat de Client / Proveïdor / Contacte, vaig conformar a Cap. II Art.5 i 6 de i siguin incorporades a fitxers titularitat de RAW DATA SL o altres empreses o companyies del grup, participades o associades, degudament inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Aquests dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en concordança amb el que expressa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

En concordança amb el que expressat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació ció d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) .

Vostè per aquest mitjà, autoritza i dóna la seva conformitat perquè les seves dades siguin recollides i tractades en la seva qualitat de Client / proveïdor / Contacte, vaig conformar a Cap. II Art.5 i 6 de l’esmentat reglament amb la finalitat de la prestació dels serveis que heu demanat de la nostra empresa dins de la relació jurídic mercantil obliga, i que les seves dades no seran cedides a tercers, excepte aquells relacionats amb la nostra empresa i només amb fins estrictament laborals, mercantils i fiscals, i que seran incorporades a un fitxer de la nostra propietat, degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Vostè accepta l’ús de les galetes “cookies permanents” d’aquesta web.Per tant, l’interessat podrà exercitar els drets de Transparència (art. 12), Informació (arts. 13 a 14), Accés (art. 15), Rectificació (art. 16), Supressió o dret a l’oblit (art. 17), Limitació del tractament ( art. 18), Portabilitat de dades (art. 20) i Oposició (art. 21), o consultar sobre: ​​els nostres Encarregats del tractament – les Transferències Internacionals de dades – els Terminis o criteris de conservació de les dades – l a Legitimació per al tractament i les mesures tècniques i organitzatives de seguretat per escrit en qualsevol moment.Per això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Nom de l’empresa: RAW DATA SL Domicili: Rambla Mercedes 26, 1 e-mail: info@rawdata.com